Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes.

Backendbouwer is een handelsnaam van Infowork.

De versie van de algemene voorwaarden is 2017-1.

 

1. Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Infowork wordt gesloten.
2. Producten en diensten van Infowork: de door Infowork te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing van web sites, de registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Infowork.

 

2. Toepasselijkheid

 

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Infowork.
2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Infowork niet bindend en niet van toepassing.

 

3. Aanbieding en acceptatie

 

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Infowork gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Infowork schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.
2. Een aanbieding of offerte gedaan door Infowork heeft een geldigheidsduur van 3 weken, tenzij anders vermeld.

 

4. Aanvang van de overeenkomst

 

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Infowork.
2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

5. Gebruik van de producten en diensten

 

1. Het is opdrachtgever niet toegestaan de producten en diensten te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. Met name, maar niet uitsluitend wordt daarbij gedoeld op:
- de onrechtmatige verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
- de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
- de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
- computervredebreuk (ook wel bekend als “hacken”)
- de verspreiding van pornografisch materiaal

 

6. Duur en beëindiging

 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen.
2. Zonder opzegging wordt het contract stilzwijgend verlengd met een jaar tenzij anders overeengekomen.
3. Infowork kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Infowork niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
4. Infowork heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Infowork het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien opdrachtgever in strijd handelt met artikel 5.

 

7. Levering en leveringstijd

 

1. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht, of op een later af te spreken tijdstip.
2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Infowork zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken. Infowork zal al het mogelijke doen deze doorlooptijd minimaal te houden.

 

8. Overmacht

 

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
2. Infowork is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

9. Prijzen

 

1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. Infowork heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 

10. Betalingsvoorwaarden

 

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Infowork.
2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht.
4. Infowork stuurt opdrachtgever maandelijks een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst tenzij een andere periode van facturering is overeengekomen.
5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Infowork kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Infowork een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
7. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan Infowork is voldaan.
8. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden ontvangen, brengt Infowork een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten

 

1. Het door Infowork vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Infowork. Dit materiaal wordt voor onbepaalde tijd ter beschikking gesteld aan opdrachtgever en mag niet worden gebruikt voor doeleinden anders dan overeengekomen.
2. Wijzigingen aan oorspronkelijk materiaal van Infowork mogen uitsluitend gedaan worden door Infowork of na schriftelijke toestemming vooraf van Infowork.
3. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Infowork site aangeboden software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
4. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Infowork ter van enige aanspraak.

 

12. Aansprakelijkheid

 

1. Infowork is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Infowork weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Infowork kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Infowork of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Infowork.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Infowork slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Infowork voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. Opdrachtgever vrijwaart Infowork van alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Infowork.
4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Infowork kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Infowork is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
5. Infowork is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Infowork mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Infowork. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Infowork als gevolg daarvan lijdt.
8. In het geval van een wijziging aan door Infowork vervaardigd materiaal welke niet conform artikel 12.2 zijn gedaan, is Infowork niet aansprakelijk voor eventuele schade direct of indirect als gevolg van deze wijziging.

 

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

 

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

14. Buitengebruikstelling

 

1. Infowork heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Infowork niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Infowork zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Infowork kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Infowork gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

 

15. Reclame

 

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Infowork vervalt.
2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Infowork.
3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

 

16. Wijziging van de voorwaarden

 

1. Infowork behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Infowork en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.